Hội giảng chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 2020